Qui trình sử dụng và hiệu chuẩn cân shinko Vibra HT

08/09/2020 | 24

Trong quá trình sử dụng cân shinko Vibra HT sau thời gian dài , cân di chuyển đến những vị trí khác nhau , có thể cân bị sai số , để giúp khách hàng sử dụng đúng qui trình và chính xác . Cân điện tử Huy Nguyễn xin gửi qui trình sử dụng và hiệu chuẩn cân shinko Vibra HT . Trong quá trình thực hiện , cần tư vấn hỗ trợ vui lòng liên hệ 

 

QUI TRÌNH SÖÛ DUÏNG VAØ HIEÄU CHUAÅN CAÂN HT

I/ QUI TRÌNH SÖÛ DUÏNG:

A/ CAÙC PHÍM TREÂN CAÂN:

- Phím ON/OFF: taét/ môû caân

- Phím Print : Phím In.

- Phím Set : Phím caøi ñaët.

- Phím Function :   Phím chuyeån ñoåi ñôn vò.

- Phím Zero/Tare : Phím tröø bì.

- Phím Cal : Phím Cal (khi chưa khoá Cal)

B/ CAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ:

- Ñaët caân ôû vò trí traùnh gioù, luoàng maùy laïnh, gaàn cöûa ra vaøo.

- Caém ñieän cho caân oån ñònh toái thieåu 15 phuùt.

- Söû duïng ñuùng nguoàn ñieän oån ñònh.

- Quaû caân chuaån 200g .

C/ CHUYỂN ĐƠN VỊ.

  • Cài đặt đơn vị:
  • Khi màn hình cân hiện 0.0000 g. Nhấn giử phím Function cho tới khi màn hình hiện 1.    Sel thì buông tay ra.
  • Nhấn phím  Function  ( một lần ) màn hình hiện 2.   Sel  ,tiếp tục nhấn phím Function cho tới khi màn hình hiện C3.    u.b     thì dừng lại.
  • Nhấn phím Zero/Tare (nhấn từng cái một)   cho tới khi màn hình hiện là  

C3. u.b. C    .Sau đó chúng ta nhấn phím   Set  để lưu và thoát ra ngoài màn hình cân.

  • Cân HT224RCE có hai đơn vị là “tl” và “g”.Khi chuyển muốn chuyển đơn vị chúng ta chỉ cần nhấn phím Funtion hai  lần là được

D/ CAÂN:

- Môû caân baèng caùch nhaán phím ON/OFF, chôø cho caân hieån thò 0.0000g.

- Ñaët vaät maåu leân chính giöõa dóa caân vaø ñoïc keát quaû.

E/ TRÖØ BÌ:

- Khi caân ôû traïng thaùi 0.0000g, ñaët bì leân dóa caân roài nhaán TARE/ZERO. Caân töï ñoäng

  tröø bì vaø hieån thò 0.0000g. ñaët maåu vaøo bì vaø caân bình thöôøng.

* Löu yù: Khi laáy bì ra khoûi dóa caân, nhôù nhaán phím  TARE/ZERO  ñeå caân veà 0.0000g                       tröôùc khi taét caân.

II/ HIEÄU CHUAÅN CAÂN:

Đối với dòng cân HT224RCE có hai cách Cal: Cal nội và Cal Ngoại.

Khi muốn Cal nội hoặc Cal ngoại thì vào mục Setup để cài đặt lại.

VD: khi Cal nội thì vào Setup sau đó trong mục 8. CA. 1.

Hoặc khi muốn Cal ngoại thì ta sửa số 1 thành số 2 là được.(có thể tham khảo catologe trang 17)

  • Cal Nội.

- Môû caân oån ñònh 15 phuùt.

- Chờ cho caân hiện traïng thaùi 0.0000g

- Nhấn phím Cal, màn hình hiện { Aut. Cal}.

- Khi màn hình hiện {Push C} nhấn phím Cal.Sau đó cân sẻ tự động Cal , chúng ta chỉ chờ cho đến khi màn hiện 0.0000g thì quá trình hiệu chuẩn xong,chúng ta có thể sử dụng cân bình thường.

  • Cal Ngoại.

- Mở cân ổn định 15 phút.

- Chờ cho cân hiện 0.0000g.

- Nhấn phím Cal, màn hình hiện {Cal. Ext}

- Khi màn hình {Push C} , nhấn phím Cal, màn hình hiện {Cal. Ext},sau đó cân tự Cal điểm 0.

- Khi màn hiện On. FS,đặt quả cân 200 g lên giữa dĩa cân  màn hình hiện PC ,chờ cho màn hình End ,quá trình Cal kết thúc, chúng ta có thể sử cân bình thường.

III. Lock Cal

Khi quá trình Cal xong chúng ta tiến hành Lock Cal như sau:

Chúng ta tắt cân ,lật  cân lên chúng ta sẽ thấy có một cái lỗ (nằm gần phía trước cân và bên góc trái).

Gạt cái Lock lên phía trên.Sau đó mở cân lên nếu màn hình hiện Lock sau đó hiện 0.0000g .Quá trình Lock Cal xong, chúng ta sử dụng cân bình thường.

* Löu yù:

- Phaûi ñaët ñuùng quaû caân chuaån ñeå chuaån caân khi vaøo cheá ñoä chuaån caân. Neáu thao taùc    khoâng ñuùng trình töï caân seõ bò loãi phaàn meàm.

- Khoâng taùc ñoäng vaøo caân khi ñang chuaån caân.

- Để hiệu chuẩn cân chúng ta phải mở Lock Cal nằm ở phía dưới cân.

 

Chi tiết liên hệ  :

Thông tin doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM DV HUY NGUYỄN

Mã số thuế : 0315764224

Địa chỉ : 320/7 Gò Dầu , Phường Tân Qúy , Quận Tân Phú , Tp.Hồ Chí Minh

điện Thoại : 028.66503515                            Fax: 028.66503516

Hotline : 0906732258 – 0938641159

Email : huynguyen@canhuynguyen.com

Website:canhuynguyen.com

 


Tin tức liên quan

Bình luận