Hướng dẫn hiệu chuẩn cân Ohaus T31P

18/09/2020 | 715 |

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ OHAUS T31P 

 

-Nhằm hướng dẫn khách hàng cách xử lý tình trạng sai số cân Ohaus T31P, công ty cân điện tử Huy Nguyễn hướng dẫn hiệu chuẩn cân Ohaus T31P

-Dòng cân bàn điện tử  OHAUS T31P  Tải Trọng là lý tưởng cho các ứng dụng cân nói chung và đơn giản trong sản xuất, đóng gói, kho, hàng tồn kho, vận chuyển và khu vực tiếp nhận. 

hỗ trợ và tư vấn 

Hotline : 0906732258

QUI TRÌNH SÖÛ DUÏNG VAØ HIEÄU CHUAÅN CAÂN T31P

I/ QUI TRÌNH SÖÛ DUÏNG:

A/ CAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ:

- Ñaët caân ôû vò trí traùnh gioù, luoàng maùy laïnh, gaàn cöûa ra vaøo.

- Söû duïng ñuùng nguoàn ñieän oån ñònh.

- Quaû caân chuaån.

B/ CAÂN:

- Môû caân baèng caùch nhaán phím ON/ZERO, chôø cho caân hieån thò 0.00Kg.

- Ñaët vaät maåu leân chính giöõa baøn caân vaø ñoïc keát quaû.

C/ TRÖØ BÌ:

- Khi caân ôû traïng thaùi 0.00Kg, ñaët bì leân baøn caân roài nhaán vaø giöõ phím TARE/MENU . Caân töï ñoäng tröø bì vaø hieån thò 0.00Kg. ñaët maåu vaøo bì vaø caân bình thöôøng.

* Löu yù: Khi laáy bì ra khoûi baøn caân, nhôù nhaán vaø giöõ phím  TARE/MENU ñeå caân veà 0.00Kg tröôùc khi taét caân.

II/ HIEÄU CHUAÅN CAÂN:

- Môû caân oån ñònh 15 phuùt.

- Khi caân ôû traïng thaùi 0.00Kg, nhaán vaø giöõ phím TARE/MENU cho ñeán khi caân hieän MENU thì buoâng tay Caân hieän CAL.

- Nhaán phím ON/ZERO Caân hieän  SPAN.

- Nhaán phím ON/ZERO Caân hieän  0 Kg (Cal Zero, baøn caân khoâng taûi).

- Nhaán phím ON/ZERO Caân hieän  -C- Sau ñoù hieän troïng löôïng Cal.

- Nhaán PRINT/UNIT ñeå thay ñoåi troïng löôïng Cal.

- Ñaët taûi ñaõ choïn leân baøn caân roài Nhaán phím ON/ZERO Caân hieän  -C- Sao ñoù hieän troïng löôïng ñaõ Cal.

Luùc naøy caân ñaõ ñöôïc chuaån xong.

*Löu yù: Trong quaù trình chuaån caân thöïc hieän caùc thao taùc nheï nhaøng traùnh taùc ñoäng maïnh vaøo caân, söû duïng ñuùng quaû caân chuaån.

III/ CAÙC PHÍM CHÖÙC NAÊNG:

- Phím ON/ZERO-OFF/YES: Duøng ñeå môû, taét, nhaán veà Zero vaø Enter.

- Phím PRINT/UNIT-NO: Duøng ñeå thay ñoåi gía trò caøi ñaët, chuyeån ñoåi caùc böôùc caøi ñaët, chuyeån ñoåi ñôn vò caân, nhaán ñeå in.

- Phím FUNCTION/MODE-BACK: Duøng ñeå chuyeån ñoåi caùc tính naêng CAÂN vaø ÑEÁM, Trôû laïi thö muïc tröôùc  trong khi caøi ñaët.

- Phím TARE/MENU- EXIT: Duøng ñeå vaøo chöông trình caøi ñaët, Nhaán tröø bì, thoaùt caøi ñaët.

IV/ XAÏC BÌNH ACCU:

- Khi caân nhaáp nhaùy muõi teân ôû vò trí coù bieåu töôïng cuûa bình accu thì caém nguoàn xaïc cho caân.

- Thôøi gian xaïc laàn ñaàu tieân 8 giôø lieân tuïc, caùc laàn sau xaïc 1 giôø.

- Khi ñang xaïc, muõi teân hieån thò ôû vò trí cuûa bình accu. Khi ñaày bình muõi teân seû töï ñoäng taét vaø ngaét xaïc.

* Löu yù:

- Traùnh bò chai bình accu vaø laøm hoûng maïch xaïc, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc duøng heát saïch bình accu roài môùi caém xaïc, khi xaïc ñaày thì phaûi ruùt nguoàn xaïc.

- Söû dung ñuùng adaptor xaïc theo caân, khoâng caém xaïc lieân tuïc khi bình ñaõ ñaày.

      - Khi khoân g söû duïng caân trong thôøi gian daøi, xaïc ñònh kyø moãi thaùng moät laàn.

 

Chi tiết liên hệ  :

Thông tin doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM DV HUY NGUYỄN

Mã số thuế : 0315764224

Địa chỉ : 320/7 Gò Dầu , Phường Tân Qúy , Quận Tân Phú , Tp.Hồ Chí Minh

điện Thoại : 028.66503515                            Fax: 028.66503516

Hotline : 0906732258 – 0938641159

Email : huynguyen@canhuynguyen.com

Website:canhuynguyen.com

 


Tin tức liên quan

Bình luận