Cân thủy sản Inox INFINITY Taiwan

11/05/2021 | 510 |

Model : WSS15 / WSS30 Hãng sản xuất : INFINITY Xuất xứ : Taiwan Khả năng cân : 15kg/30kg Độ chính xác : 2g/5g Cân thủy sản điện tử INFINITY WSS là loại cân có thể dùng cân thủy sản , thực phẩm , hóa chất , cân thư , cân có hình dạng đẹp , tính năng đa dạng , phù hợp sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau .

hãy liên hệ để được tư vấn - báo giá

CÔNG TY TNHH TM DV HUY NGUYỄN

Hotline : 0906732258- Ms Hồng

 

Cân thủy sản điện tử INFINITY WSS  có 4 khả năng cân để bạn lực chọn : 3kg / 6kg / 15kg và 30kg , tùy theo nhu cầu mỗi loại tải trọng có độ chính xác khác nhau , cùng một tính năng , cùng giá thành  . 

MẶT TRƯỚC CÂN THỦY SẢN INFINITY WSS

- Cân có 4 phím được làm bằng Inox 

- Màn Hình led 2 mặt 

- Cân được làm bằng Inox 304 chống nước , chống hóa chất , muối biển 

- Có bọt nước cân bằng  

- cân thiết kế kín , ngăn nước và bụi ân toàn , phù hợp dùng trong môi trường khắc nghiệt 

MẶT SAU CÂN THỦY SẢN INFINITY WSS 

 

Các tính năng tiêu chuẩn               
•   Cân có 4 phím chức năng bằng inox : ON /ZERO . OFF , TARE , SET 

•    Kích thước(WxD) 190mm x 230mm
•    Trọng lượng cân : 3,6kg 
•    Tổng trọng lượng đóng gói : 4.4kg 
•    Chất liệu cân : Inox  
•    Đĩa cân : inox 
•    Đối tượng sửa dụng : Ngành Thủy hải sản 
•    Khả năng chịu nước : IP68 chống bụi an toàn         
•    Thiết bị chính bao gồm : Cân , đĩa cân 
•    Pin sạc : sửa dụng : 50 giờ 
•    Màn Hình : LED Hai mặt dễ nhìn 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CAÂN  INFINITY ( WS S )

1 ) Caøi treân taûi, döôùi taûi :

- Sau khi caân môû leân , ta nhaán [ SET ] vaø [ ON / ZERO ] cuøng luùc , maøn hình hieän : rAng

- Nhaán [ ON / ZERO ] ñeå choïn , caân hieän leân 00000 ta nhaäp troïng löôïng döôùi taûi baèng caùch nhaán phím [ SET ] ñeå dòch chuyeån haøng ngang , coøn nhaán phím [ TARE ] ñeå thay ñoåi giaù trò . Vaø sau ñoù nhaán [ ON / ZERO ] ñeå choïn vaø ñoàng thôøi maøn hình hieän 00000 ñeå ta nhaäp troïng löôïng . Treân taûi cuõng  duøng caùc phím nhö treân .

- Ñeå thoaùt chöùc naêng treân taûi , döôùi taûi ta nhaán ñoàng thôøi phím [ SET ] vaø [ ON / ZERO ] . Vaø sau ñoù chænh döôùi taûi veà 0 , chænh treân taûi veà 0  roài nhaán [ ON / ZERO ] ñeå chaáp nhaän .

2 ) Chöùc naêng ñeám :

- Sau khi caân môû leân , ta ñaët leân dóa caân maãu caàn löu . Sau ñoù nhaán ñoàng thôøi phím [ SET ] vaø [ ON / ZERO ] maøn hình hieäu PCS . Nhaán [ ON / ZERO ]ñeå choïn , baây giôø maøn hình hieän 00000 . Nhaán [ SET ] ñeå dòch chuyeån haøng ngang , phím [ TARE ] ñeå thay ñoåi giaù trò. Sau ñoù duøng phím [ ON / ZERO ] ñeå chaáp nhaän.

Ñeå thoaùt chöùc naêng ñeám ta vaøo laïi phaàn caøi ñaët caân  choïn laïi phaàn Unt : 1. Caùc phaàn caøi laïi nhö cuõ. Roài nhaán phím [ ON / ZERO ] ñeå chaáp nhaän vaø thoaùt ra.

43) Hieäu chuaån caân :

Nhaán phím [ SET ] + [ ON / ZERO ] ñeå môû caân leân vaø khi caân hieän ZERO . Ta nhaán vaø giöõ ñoàng thôøi 3 phím [ ON / ZERO ] + [ SET ] + [ TARE ]. Maøn hình hieän Sp  3.0 or 7.5….., nhaán [ ON / ZERO ] ñeå chaáp nhaän. Sau ñoù maøn hình hieän   L……………5, ta nhaán phím [ ON / ZERO ] caân seõ Text va neáu caân 6kg trôû leân thì caân hieän H2……………., (Neáu caân 3kg thì caân hieän H1…….. thì ta ñaët 1/3 taûi, sau ñoù hieän H2 thì ta ñaët 2/3 taûi, coøn hieän H3 thì ta ñaët ñuû taûi, )baây giôø ta ñaët 2/3 taûi leân (VD: Caân 7.5kg ta ñaët 5kg ) sau ñoù nhaán [  ON /ZERO ] ñeå chaáp nhaän. Khi maøn hình cuûa caân taét ta laáy quaû chuaån xuoáng vaø sau ñoù caân töï ñoäng môû leân vaø traû veà ZERO.

Löu yù: Caân töø  6 kg trôû leân thì khi calib thì caân hieän L…..5 sau ñoù  nhaán phím ON/ZERO  caân text zero sau ñoù hieän H2 ……thì ta ñaët 2/3 taûi, hieän H3…. Thì ñaët ñuû taûi  gioáng nhö treân .

 

Chế độ bảo hành – chăm sóc khách hàng

Tất cả sản phẩm cân điện tử Công ty cân điện tử Huy Nguyễn , thời gian bảo hành lên đến 18 tháng 

Cần tư vấn xin liên hệ số điện thoại hotline : 0906732258

hoặc gửi đến địa chỉ email : huynguyen@canhuynguyen.com .

chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón quý khách và giải đáp mọi yêu cầu , thắc mắc của khách hàng ngay khi nhận được thông tin .

Chi tiết liên hệ  :

Thông tin doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM DV HUY NGUYỄN

Mã số thuế : 0315764224

Địa chỉ : 320/7 Gò Dầu , Phường Tân Qúy , Quận Tân Phú , Tp.Hồ Chí Minh

điện Thoại : 028.66503515                            Fax: 028.66503516

Hotline : 0906732258 – 0938641159

email : huynguyen@canhuynguyen.com

Website:canhuynguyen.com

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận